Noteikumi

Vispārīgie noteikumi

 1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem IK “Armino “, reģistrācijas numurs 42402018833 (turpmāk – Pārdevējs) piedāvā un pārdod preces, kas izvietotas Pārdevēja interneta vietnē www.armino.lv (turpmāk – Interneta vietne). Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta vietnē veiktajā pasūtījumā (turpmāk – Pasūtījums). Īpašuma tiesība uz preci pāriet Pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu. Tā kā preču pirkuma līgums (pasūtījums) tiek noslēgts Interneta vietnē, starp Pārdevēju un Pircēju tiek noslēgts distances līgums. Tiesības, kas izriet no distances līguma, piemērojamas Pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju (fiziskām personām).
 2. Pasūtījuma veikšanas brīdī piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs apstiprina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona, kā arī Pircējs apliecina, ka lietos Interneta vietni saskaņā ar normatīviem aktiem un piekrīt savu personas datu apstrādei Pasūtījuma izpildes ietvaros.

Cena un norēķinu kārtība

  1. Interneta vietnē visas preču cenas ir norādītas neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.
  2. Papildus izmaksas par preces piegādi netiek noteiktas.
  3. Samaksu par preci ir jāveic izmantojot interneta vietnē nodrošināto priekšapmaksu, Paypal, Braintree vai Citadele Klix (maksājuma kartes un BankLink) tiešsaistes norēķinu sistēmu.
  4. Preces pirkumu maksas samaksu apliecina apstiprinājuma e-pasts. Pēc sekmīgas apmaksas veikšanas Pircējam tiks izsūtīts apstiprinājuma epasts ar lejupielādes saitēm.

Preces pasūtīšana un piegāde

 1. Lai veiktu preces pirkumu, Pircējs, kas ir piekritis šiem Noteikumiem, un iepirkumu grozā ievietojis izvēlētās preces, aizpilda piegādei nepieciešamos laukus un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi. Pasūtījuma akcepts ietver Pircēja pienākumu veikt samaksu.
 2. Pasūtījumi, kas tiek apmaksāti izmantojot Paypal, Braintree, vai Citadele Klix (maksājuma kartes un BankLink) tiešsaistes norēķinu sistēmu, apstrādājas automātiksi un prešu piegāde notiek uzreiz pēc apmkasas, savukārt pasūtījumi, kas tiek apmaksāti ar pārskaitījumu, tiek apstrādāti manuāli un var aizņemt laiku līdz 48 (četrdesmit astoņām) stundām vai ilgāk, atkarībā no maksājuma ienākšanas Pārdevēja norēķinu kontā.
 3. Preces piegāde Pircējam tiek veikta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Pircējs e-pastā saņem tiešsaiti ar iespēju lejupielādēt iegādāto preci maksimāli 3 (trīs) reizes.
 4. Preces piegāde tiek veikta atbilstoši pasūtījumā norādītajam un par pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu.
 5. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa pasūtījumā norādīto e-pastu.
 6. Preces piegāde atbilstoši pasūtījumam uzskatāma par veiktu un pasūtījums par izpildītu, ja prece ienākusi Pircēja norādītajā e-pastā.
 7. Pircējam ir pienākums pirms preces iegādes rūpīgi izlasīt preces aprakstu un iepazīties ar preces ekrānšāviņiem.

Preces lietošana un kvalitāte

 1. Pircējam ir pienākums pirms preces iegādes rūpīgi izlasīt preces aprakstu.
 2. Pēc Pircēja pieprasījuma, Pārdevējs var Pircējam sniegt papildus instrukcijas par preces lietošanu.
 3. Pretenzijas par preces atbilstību aprakstam sākotnēji tiek risinātas sarunu ceļā, sazinoties ar Pārdevēju rakstot uz e-pasta adresi info@armino.lv. Ja netiek rasts problēmas risinājums, tā tiek risināta saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām.
 4. Iegādāto preci pārdot tālāk vai arī izplatīt bezmaksas ir aizliegts.

Pušu saistības un citi noteikumi

 1. Pircējs var iesniegt iebildumu par preces pirkuma darījumu elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pasta adresi info@armino.lv. Pārdevējs e-pasta vēstules veidā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā sniedz atbildi uz pircēja iebildumu. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā.
 2. Veicot pirkumus Interneta vietnē Pircējs var piekrist sekot Pārdevēja mājas lapai interneta vietnē www.facebook.com.
 3. Pārdevējs saziņai ar Pircēju izmanto pirkuma veikšanas brīdī pircēja norādīto e-pasta adresi. Visi paziņojumi, kas Pircējam tiek piegādāti uz pasūtījumā norādītu e-pasta adresi, uzskatāmi par saņemtiem.
 4. Apmeklējot Interneta vietni un veicot pasūtījumus tajā, Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem. Jebkuri jauni pakalpojumi un Interneta vietnes funkcionalitātes attiecas šiem Noteikumiem.
 5. Pārdevējam ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, publicējot šajā vietnē, un Pircējam ir pienākums izskatīt Noteikumus pirms Interneta vietnes lietošanas un pirms katra jauna pasūtījuma veikšanas. Interneta vietnes lietošana un pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā Pircēja piekrišana šiem grozījumiem.

Atteikuma tiesību izmantošana pirkumiem, kas izdarīti Pārdevēja Interneta vietnē

 1. Saskaņā ar 2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu“ 22.13. apakšpunktu Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.
 2. Par Pircēja piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu uzskatāma atzīmes veikšana par iepazīšanos ar Interneta vietnes lietošanas Noteikumiem.
 3. Pircējs var iesniegt iebildumu par preces pirkuma darījumu elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pasta adresi info@armino.lv. Pārdevējs e-pasta vēstules veidā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā sniedz atbildi uz pircēja iebildumu. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā.

Privātuma politika

 1. Pārdevēja Interneta vietnē ievadītie personu dati tiek apstrādāti un aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un izsardzību.
 2. Pārdevējs apstrādā tikai Pircēja vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, kas ir nepieciešami Pasūtījuma izpildei un Pārdevēja leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, komercdarbības veikšanai; distances līgumu saistību izpildes nodrošināšanai; preču izstrādei, attīstīšanai un reklamēšanai; finanšu uzskaites un biznesa analītikas nodrošināšanai; savu tiesisko interešu aizsargāšanai u.c.).
 3. Pārdevējs nenodod trešajām personām, t.sk. reklāmdevējiem, Pircēju personas datus, izņemot gadījumus, kad to pieprasa tiesībaizsardzības iestādes un citas puses saskaņā ar likumdošanu vai tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Pārdevēja likumīgās intereses.
 4. Pārdevējs glabā lietotāja datus tik ilgi, cik tas nepieciešams pasūtījuma izpildei, Pārdevēja vai Pircēja leģitīmo interešu realizēšanai ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā) un Pārdevēja juridiskā pienākumuma pildīšanai attiecībā uz datu glabāšanu (piemēram, saskaņā ar likumā Par grāmatvedību norādītajiem dokumentu glabāšanas laikiem u.c.).
 5. Par Pircēja piekrišanu personas datu apstrādei un glabāšanai uzskatāma atzīmes veikšana par iepazīšanos ar Interneta vietnes lietošanas Noteikumiem.
 6. Pircējam saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi, pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei un pieprasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus.
 7. Visi strīdi starp Pārdevēju un Pircēju tiek risināti pārrunu ceļā un Latvijas Republikas tiesā.
 8. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: info@armino.lv.